Investigation of social capital, empathy and individual responsibility parameters in dual career athletes: an exploratory study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15561/20755279.2023.0205

Keywords:

individual responsibility, dual career, empathy, social capital, athletes

Abstract

Background and Study Aim. The main purpose of the study is to investigate whether the individual responsibility and empathy levels of athlete-students affect the level of social capital. The secondary purpose is to examine the social capital, empathy and individual responsibility levels of athlete-students in terms of various variables and to reveal the relationship between them. Material and Methods. In this context, "Social Capital Scale" , "Empathy Scale in Sports Environment"  and "Student Individual Responsibility Scale" were used as data collection tools. University students participating in sports competitions in the 2021-2022 academic year were included in the study on a voluntary basis. The inclusion criteria were determined as being both an athlete and a student, being over the age of 18 and being a competitor. A total of 284 (N female=110; N male=174) athlete-students who met these criteria participated in the study. Since the normal distribution conditions were met in the analysis of the data, independent t-test was used for pairwise comparisons, one-way anova for multiple comparisons, and pearson correlation test for relationship analysis. After the assumptions were met, linear regression test was used to determine the effect levels. Results. As a result of the study, all dependent variables were high in favour of men, and the variables were positively affected as age and years of experience increased. In addition, a positive and moderate relationship was found between the dependent variables. As the main result of the study, the effect rate was determined as 39% by the regression analysis conducted to evaluate empathy and individual responsibility as predictors of social capital. Conclusions. As a result, the concept of social capital, which expresses the continuity and sustainability of our life-related social relations, seriously affects the levels of empathy and social responsibility in the sample of athlete-students in the sports environment. It is thought that the studies to be carried out for the development of these skills will positively affect the concepts of safety, social communication and fair-play in sports.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Abdil Arı, Selcuk University

PhD, Dr; abdilari@selcuk.edu.tr; Faculty of Sports Science; Konya, Turkey.

Nazlı Deniz Öz, Selcuk University

Asst. Prof. Dr.;  denizyilmaz@selcuk.edu.tr; Faculty of Sports Science; Konya, Turkey.

References

Barsbuğa Y, Arı A, Yılmaz ND. Üniversiteler Arası Spor Karşılaşmalarına Katılan Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Sorumluluk Düzeylerinin İncelenmesi. [Investigation of Individual Responsibility Levels of University Students Participating in Inter-University Sports Matches]. 15 th International Sport Sciences Congress Book of Abstracts; 2017. P. 100–106. (In Turkish).

Barsbuğa Y, Yılmaz ND, Arı A. Üniversiteler Arası Spor Karşılaşmalarına Katılan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi. [Investigation of Social Capital Levels of University Departments Participating in Inter-University Sports Matches]. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2019; 11(1): 59–72. (In Turkish).

Arı A. Spor Eğitimi Veren Kurumlardaki Akademisyenlerin Örgütsel Sosyal Sermaye, Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki. [The Relationship Between Organizational Social Capital, Organizational Identification and Organizational Trust Levels of Academics in Sports Education Institutions]. [Doctoral Thesis]. Konya: Selcuk University, Institute of Health Sciences; 2020. (In Turkish).

Aytaç S. Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları. [Career Management Planning Development and Problems in Working Life]. Bursa: Ezgi Bookstore; 2005. (In Turkish).

TDK (Türk Dil Kurumu). Kariyer [Turkish Language Society. Career]. [Internet]; 2023 [cited 2022 Nov 15]. Available from: http://tdkterim.gov.tr/bts/ (In Turkish).

Herdem ME. Türkiye Futbol Federasyonuna Bağlı Hakemlerde Çift Kariyerlilik Sorunu ve Kariyere Etkisi. [The Problem of Double Career in Referees of the Turkish Football Federation and its Effect on Career]. [Master Thesis]. Ankara: Ufuk University, Institute of Social Sciences; 2020. (In Turkish).

Stambulova N. Counseling athletes in career transitions: The five-step career planning strategy. Journal of Sport Psychology in Action, 2010; 1(2):95–105. https://doi.org/10.1080/21520704.2010.528829

Karadağ D, Aşçi FH. The Turkish Adaptation of ‘Dual Career Competency Questionnaire for Athletes’. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences. 2021;13(2): 284–291. https://doi.org/10.5336/sportsci.2020-79861

Çağlayan B. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki Sporcuların Gelecek Kaygıları İle Bireysel Kariyer Planlamalarının İncelenmesi. [Investigation of Future Anxiety and Individual Career Planning of Athletes in Türkiye Olympic Preparation Centers]. [Master Thesis]. Kırıkkale University, Institute of Health Sciences, Department of Physical Education and Sports; 2019. (In Turkish).

Metsä-Tokila T. Combining competitive sports and education: How top-level sport became part of the school system in the Soviet Union, Sweden and Finland. European Physical Education Review, 2002; 8(3):196–206. https://doi.org/10.1177/1356336X020083002

Higgins CA, Duxbury LE. Work—family conflict: A comparison of dual-career and traditional-career men. Journal of Organizational Behavior. 1992;13(4): 389–411. https://doi.org/10.1002/job.4030130407

Onyx J, ve Bullen P. Measuring Social Capital in Five Communities. Journal of Applied Behavioral Science, 2000; 36(1): 23–42. https://doi.org/10.1177/0021886300361002

Ardahan F. Sosyal Sermaye Ölçeği Geçerlilik, Güvenirlilik Çalışması. [Social Capital Scale Validity, Reliability Study]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2012; 9(2): 773–789. (In Turkish).

Erkuş A, Yakupoğlu S. Spor Ortamında Empati Ölçeği (SEM) Geliştirme Çalışması. [Empathy Scale (SEM) Development Study in Sports Environment]. Spor Bilimleri Dergisi, 2001; 12(1): 22–31. (In Turkish).

Singg S. Ader J. “Development of Student Personal Responsibility Scale-10” Social Behavior and Personality: An International Journal, 2001; 29(4): 331–336. https://doi.org/10.2224/sbp.2001.29.4.331

Doğan U. Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’un Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. [The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Student Individual Responsibility Scale-10]. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; 17(1): 163–170. (In Turkish). https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.8096

Büyüköztürk Ş. Manual Of Data Analysis For Social Sciences. Pegem Academy; 2011. (In Turkish).

Pallant J. SPSS Kullanma Klavuzu, Adım Adım Veri Analizi. [SPSS User Manual, Step-by-Step Data Analysis]. Ankara: Ani Publishing; 2016. (In Turkish).

Öztürk F, Koparan Ş, Haşıl N, Efe M, Özkaya G. Antrenör ve Hakemlerin Empati Durumlarının Araştırılması. [Investigation of Empathy Status of Coaches and Referees]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004; 2 (1): 19–25. (In Turkish). https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000014

Toussaint L, Webb JR. Gender Differences İn The Relationship Between Empathy And Forgiveness. The Journal of Social Psychology, 2005; 145(6): 673–685. https://doi.org/10.3200/SOCP.145.6.673-686

Dorak F, Vurgun N. Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. [The Relationship between Empathy and Team Collaboration in terms of Team Sports]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006; 4(2): 73–77. (In Turkish). https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000060

Ekinci A. Genel Liselerdeki Sosyal Sermaye Düzeyinin ÖSS Başarısına Etkisi. [The Effect of Social Capital Level in General High Schools on OSS Success]. [Doctoral Thesis]. Elazig: Fırat University Institute of Social Sciences; 2008. (In Turkish).

Gürocak M. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Ediniminde Bir İletişim Mekânı Olarak Kütüphane: Gaün Kütüphanesi Örneği. [Library as a Communication Space in Social Capital Acquisition of University Students: The Example of Gaün Library]. [Master Thesis]. Gaziantep: Gaziantep University, Institute of Social Sciences; 2020. (In Turkish).

Akgün Şahin Z, Kardaş Özdemir F. Hemşirelerin İletişim ve Empati Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. [Determining Nurses' Communication and Empathy Skill Levels]. Jaren, 2015; 1(1): 1–7. (In Turkish).

İnan A. Üniversite Öğrencilerinin Dini Yönelimlerinde Sosyal Sermayenin Rolü İlahiyat Fakülteleri Örneği. [The Role of Social Capital in the Religious Orientation of University Students The Example of Faculties of Theology]. [Doctoral Thesis]. Ankara: Ankara University, Institute of Social Sciences; 2019. (In Turkish).

Tapşın F, Karagün E. Lise Öğrencilerinde Spor Durumuna Göre Bireysel-Sosyal Sorumluluk Duygusu: Adapazarı Örneği. [Sense of Individual-Social Responsibility in High School Students According to Sports Status: The Example of Adapazarı]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2017; 6(2):34–40. (In Turkish).

Toprak A. Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Kişisel Sorumluluk ve Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigation of Personal Responsibility and Leadership Characteristics of High School Students Who Play and Don't Do Sports]. [Master Thesis]. Niğde: Niğde Ömer Halisdemir University, Institute of Social Sciences; 2019. (In Turkish).

de Subijana CL, Barriopedro M, Conde E. Supporting dual career in Spain: Elite athletes' barriers to study. Psychology of Sport and Exercise, 2015; 21: 57–64. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.04.012

Guidotti F, Cortis C, Capranica L. Dual Career Of European Studentathletes: A Systematıc Lıterature Revıew. Kinesiologia Slovenica, 2015; 21(3):45–50.

Çetinkalp ZK. Spor Kulüplerinde Sosyal Sermayenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına ve İş Performansına Etkisi. [The Effect of Social Capital on Organizational Citizenship Behaviors and Job Performance in Sports Clubs]. Spor Bilimleri Dergisi, 2012; 23(4): 132–143. (In Turkish).

Pedersen MT, Norregaard LB, Jensen TD, Frederiksen AS, Ottesen L, Bangsbo J. The effect of 5 Years Of Team Sport On Elderly Males' Health And Social Capital-An İnterdisciplinary Follow-Up Study. Health Sci Rep, 2022; 5(5): e760. https://doi.org/10.1002/hsr2.760

Sanchez-Garcia E, Marco-Lajara B, Martinez-Falco J, Poveda-Pareja E. Cognitive Social Capital For Knowledge Absorption In Specialized Environments: The Path To Innovation. Heliyon, 2023; 9(3): e14223. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.e14223

Drole K, Paravlic A, Steffen K, Doupona M. Effects Of Physical, Psychosocial And Dual-Career Loads On Injuries And İllnesses Among Elite Handball Players: Protocol Of Prospective Cohort Study. BMJ Open, 2023; 13(3): e069104. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069104

Nutakor JA, Zhou L, Larnyo E, Addai-Danso S, Tripura D. Socioeconomic Status and Quality of Life: An Assessment of the Mediating Effect of Social Capital. Healthcare (Basel), 2023; 11(5):749. https://doi.org/10.3390/healthcare11050749

Marlier M, Van Dyck D, Cardon G, De Bourdeaudhuij I, Babiak K, Willem A. Interrelation of Sport Participation, Physical Activity, Social Capital and Mental Health in Disadvantaged Communities:A SEM-Analysis. PLoS One, 2015; 10(10): e0140196. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140196

Abenza-Cano L, Leiva-Arcas A, Vaquero-Cristobal R, Garcia-Roca JA, Merono L, Sanchez-Pato A. Effect of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Elite Spanish Student-Athletes' Perception of the Dual Career. Front Psychol, 2020; 11: 620042. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.620042

Oh E, Bae S. The relationship between personality, social capital, and life satisfaction of elderly Koreans. Psychogeriatrics, 2023; psyg.12960. https://doi.org/10.1111/psyg.12960

Kavussanu M, Ntoumanis N. Participation In Sport and Moral Functioning: Does Ego Orientation Mediate Their Relationship?. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2003; 25(4): 501–518. https://doi.org/10.1123/jsep.25.4.501

Sorkkila M, Ryba TV, Aunola K, Selanne H, Salmela-Aro K. Sport Burnout Inventory-Dual Career Form For Student-Athletes: Assessing Validity And Reliability In A Finnish Sample Of Adolescent Athletes. J Sport Health Sci, 2020; 9(4): 358–366. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.10.006

Cartigny E, Fletcher D, Coupland C, Bandelow S. Typologies Of Dual Career İn Sport: A Cluster Analysis Of İdentity And Self-Efficacy. J Sports Sci, 2021; 39(5): 583–590. https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1835238

Zhao A. The İmpact Of Career Expectation On Employment Anxiety Of Art Students In Higher Vocational Colleges During The COVID-19: A Chain Mediating Role Of Social Support And Psychological Capital. Front Psychol, 2023; 14: 1141472. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1141472

Bonde EH, Mikkelsen EG, Fjorback LO, Juul L. The İmpact Of An Organizational-Level Mindfulness-Based İntervention On Workplace Social Capital And Psychological Safety: A Qualitative Content Analysis. Front Psychol, 2023; 14: 1112907. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1112907

Lupo C, Guidotti F, Goncalves CE, Moreira L, Doupona Topic M, Bellardini H, Capranica L. Motivation Towards Dual Career Of European Student-Athletes. Eur J Sport Sci, 2015; 15(2): 151–160. https://doi.org/10.1080/17461391.2014.940557

Nyberg C, Wagnsson S, Gustafsson H, Strahlman O. Dual Career Support Among World-Class Athletes In Sweden. Performance, Education, and Employment. Front Psychol, 2022; 13: 1093562. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.10935

Hagiwara G, Kurita K, Warisawa S, Hachisuka S, Ueda J, Ehara K, Fujii M. Competencies That Japanese Collegiate Sports Coaches Require for Dual-Career Support for Student Athletes. Int J Environ Res Public Health, 2022; 19(18):11503. https://doi.org/10.3390/ijerph191811503

Condello G, Capranica L, Doupona M, Varga K, Burk V. Dual-Career Through The Elite University Student-Athletes' Lenses: The International FISU-EAS Survey. Plos One, 2019; 14(10), e0223278. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223278

Onose I, Onose RM, Abalasei BA. The Role of Mass Media in Promoting the Dual Career of the Performance Athlete. Behav Sci (Basel), 2023; 13(3):196. https://doi.org/10.3390/bs13030196

Downloads

Published

— Updated on 2023-04-30

How to Cite

1.
Arı A, Öz ND. Investigation of social capital, empathy and individual responsibility parameters in dual career athletes: an exploratory study. Physical Education of Students. 2023;27(2):89-96. https://doi.org/10.15561/20755279.2023.0205
Statistics

Abstract views: 80 / PDF downloads: 101